75%
تخفیف

آموزش فصل اول زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۱۰,۰۷۹
30,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل دوم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۹,۳۴۰
29,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل سوم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۸,۰۷۹
25,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل چهارم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
۷,۷۰۰
23,000 تومان
73%
تخفیف

آموزش فصل پنجم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان
این دوره مناسب چه کسانی است؟ آیا با یادگیری فصل پنچم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارید؟ آیا نمی توانید…
۸,۳۴۰
27,000 تومان
72%
تخفیف

آموزش فصل ششم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
27,500 تومان
این دوره مناسب چه کسانی است؟ آیا با یادگیری فصل ششم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارید؟ آیا نمی توانید…
۸,۲۵۴
27,500 تومان
75%
تخفیف

آموزش فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان
این دوره مناسب چه کسانی است؟ آیا با یادگیری فصل هفتم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارید؟ آیا نمی توانید…
۹,۵۴۶
29,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
این دوره مناسب چه کسانی است؟ آیا با یادگیری فصل هشتم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارید؟ آیا نمی توانید…
۷,۹۸۱
25,000 تومان